Kuva 4.6.2014
4.6.2014, Kouvola, 675:848, Ali Karhu det.
4.6.2014
4.6.2014
4.6.2014a
4.6.2014a
4.6.2014b
4.6.2014b
4.6.2014c
4.6.2014c